HercegBosna.org

HercegBosna.org

Forum Hrvata BiH
 
Sada je: čet lip 17, 2021 4:06 am.

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]
Započni novu temu Odgovori  [ 4573 post(ov)a ] 
Stranica Prethodna  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 183  Sljedeća
Autor/ica Poruka
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: pet sij 20, 2017 9:43 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: sri lip 17, 2009 9:01 pm
Postovi: 10787
Lokacija: ZG
PatriJote na aparatima.

_________________
Fact of the month: Hrvati u BiH izvoze vise od cijele Crne gore, proizvode vise struje, i dvostruko su brojniji od etnickih Crnogoraca u CG.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: pet sij 20, 2017 9:45 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: uto lis 05, 2010 12:48 pm
Postovi: 94591
Lokacija: Županija Herceg-Bosna
Upozorenja: 1
Ah ta nježna cvjećka Emir Suljagić je izritiran jer Nino piše i ne misli kao džamijaš.

Pa Emire, evo ti jedan pozdrav od Hrvata: Možeš ga popušiti i Nini i svim Hrvatima. Možeš lajati keru, promjeniti ništa ne možeš.

_________________
Od hrvatskog nišana do nekog drugog nišana.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: pet sij 20, 2017 9:49 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: uto lis 05, 2010 12:48 pm
Postovi: 94591
Lokacija: Županija Herceg-Bosna
Upozorenja: 1
Ne daj se Emire, ne po alkoholu.

Citat:
Emir Suljagić ‏@suljagicemir1 23h23 hours ago
Život u Bosni i Hercegovini je trajna i mukotrpna borba za mrvu ljudskog dostojanstva.

_________________
Od hrvatskog nišana do nekog drugog nišana.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: pet sij 20, 2017 10:44 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: pon tra 02, 2012 7:37 pm
Postovi: 3909
Lokacija: Τριβαλλοί
PCM je napisao/la:
PatriJote na aparatima.Šta uradi Donalde :zubati

RTRS u posjedu premijerkine zvanične ulaznice na svečanu inauguraciju (FOTO)

slika

slika


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: pet sij 20, 2017 10:45 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: pon tra 02, 2012 7:37 pm
Postovi: 3909
Lokacija: Τριβαλλοί
Trebaju u Sarajevu nabaciti još jedan skup podrške Hillary, ipak je pobjedila u vote counting-u :D


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: pon sij 23, 2017 11:47 am 
Offline

Pridružen/a: sri pro 28, 2016 12:52 am
Postovi: 790
ZlatkoZG je napisao/la:
PCM je napisao/la:
PatriJote na aparatima.Šta uradi Donalde :zubati

RTRS u posjedu premijerkine zvanične ulaznice na svečanu inauguraciju (FOTO)

slika

slika

Dokaz da ti je inteligencija u razini pijanog kamiondzije sa Ibarske magistrale.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: pet sij 27, 2017 8:23 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: ned svi 03, 2009 10:11 pm
Postovi: 20343
Lokacija: Multietnička federalna jedinica sa hrvatskom većinom
Citat:
Nino Raspudić: Kad antifašisti ustašuju

Pos­to­je u Hr­vat­skoj ne­ki mut­ni ti­po­vi ko­ji ne is­ti­ču za se­be da su an­ti­fa­šis­ti, ali ne pos­to­ji nije­dan buč­no sa­mo­dek­la­ri­ra­ni “an­ti­fa­šist a da ni­je mu­tan tip.
O to­me svje­do­či zad­nji kuć­ni vi­deo po­čas­nog pred­sjed­ni­ka te čud­ne sljed­be.

“Kak­vi su im tek fa­šis­ti ako su im an­ti­fa­šis­ti ovak­vi?”, mo­gao bi se za­pi­ta­ti net­ko sa stra­ne kad pos­lu­ša ja­se­no­vač­ko mu­dro­va­nje po­čas­nog pred­sjed­ni­ka Sa­ve­za an­ti­fa­šis­tič­kih bo­ra­ca i an­ti­fa­šis­ta Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Stje­pa­na Me­si­ća na snim­ci iz ve­lja­če 1992.

_________piše: Nino Raspudić i Večernji list


Tra­gi­ko­mič­no je da se ta is­ta oso­ba, ko­ja u 58. go­di­ni ži­vo­ta tvr­di­la da je Ja­se­no­vac bio rad­ni lo­gor u ko­jem bi za­to­če­ni­ci bi­li spa­še­ni kad bi se do­ko­pa­li te “ins­ti­tu­ci­je ko­ja je iz­o­li­ra­la lju­de ko­ji su mo­gli ak­tu­al­nom re­ži­mu sme­ta­ti.

I za­to su iz­o­li­ra­ni”, gdje su, is­ti­na, po­vre­me­no dje­ca umi­ra­la, ali od “is­crp­lje­nos­ti”, da­nas for­mal­no i po­čas­no na če­lu ci­je­log aka­dem­skog, me­dij­skog, NVO- ov­skog po­go­na za utje­ri­va­nje fa­šiz­ma u kos­ti svim Hr­va­ti­ma osim njih.

Se­dam­de­set dvi­je go­di­ne na­kon po­vi­jes­nog po­ra­za jed­ne zlo­či­nač­ke ide­olo­gi­je, sljed­be­ni­ci dru­ge, jed­na­ko kr­va­ve, dr­že nam svi­ma pok­lo­pac nad gla­vom kao sa­mo­pro­gla­še­ni ap­so­lut­ni mo­ral­ni ar­bi­tri, u či­jim oči­ma su svi dru­gi fa­šis­ti dok ne do­ka­žu su­prot­no, a sve to se na kon­cu svo­di na pla­ća­nje re­ke­ta i go­diš­nje ri­tu­ale sim­bo­lič­nog odrek­nu­ća od fa­šiz­ma pod nji­ho­vom pa­li­com.

Ko­li­ko “an­ti­fa­šiz­ma” Hr­vat­ska još mo­ra pro­gu­ta­ti i dok­le? Zna­či li auto­mat­ski da bi uki­nuo vi­šes­tra­na­čje, uvo­dio ras­ne za­ko­ne, vo­dio su­sje­de u lo­go­re i ja­me, bra­nio dje­ci po­greš­ne ra­se i na­ci­je ući u park onaj tko bi se usu­dio re­ći ka­ko je “an­ti­fa­ši­zam” u Hr­vat­skoj da­nas eufe­mi­zam za ko­mu­nis­tič­ki to­ta­li­ta­ri­zam i bra­ni­te­lje nje­go­va nas­li­je­đa, toč­ni­je svo­jih ma­te­ri­jal­nih i sim­bo­lič­nih ste­če­vi­na.

Su­viš­no je pod­sje­ća­ti ka­ko su svo­je­vre­me­no ko­mu­nis­ti je­dan dru­gog eti­ke­ti­ra­li fa­šis­tom ka­da bi pre­ki­nu­li lju­bav, kao Sta­ljin Ti­ta i obr­nu­to, ili da je služ­be­ni na­ziv Ber­lin­skog zi­da bio “An­ti­fa­šis­tič­ki za­štit­ni zid”, na­prav­ljen valj­da da an­ti­fa­šis­te za­šti­ti od naj­ez­de iz Za­pad­nog Ber­li­na, ali ne­kim ču­dom su lju­di bje­ža­li od “an­ti­fa­šiz­ma” pre­ma Za­pa­du i os­tav­lja­li kos­ti na tom is­tom dos­lov­nom bas­ti­onu an­ti­fa­šiz­ma.

Stje­pan Me­sić je u no­vom vi­de­ourat­ku bri­lji­rao vi­še ne­go ikad do sad. Kao koc­kar u pos­lo­vi­ci, u do­dat­ne pro­ble­me je za­pao kad se po­čeo “va­di­ti”, a de­fi­ni­tiv­no su ga uko­pa­li nje­go­vi me­dij­ski te­la­li kad su mu pri­sko­či­li u po­moć.

Od jav­nos­ti po­nu­đe­nih po­ku­ša­ja prav­da­nja i re­la­ti­vi­zi­ra­nja Me­si­će­vih ja­se­no­vač­kih me­di­ta­ci­ja pu­no uvjer­lji­vi­je bi zvu­ča­lo oprav­da­nje time da je bio mlad i lud.

Ta imao je sa­mo 58 go­di­na. Nje­go­vo us­ta­šo­va­nje po­ku­ša­va se re­la­ti­vi­zi­ra­ti te­zom ka­ko je to ipak bi­lo rat­ne 1992. Ali bi­la je 92. i pred­sjed­ni­ku Tuđ­ma­nu pa se od nje­ga ni­su mo­gle ču­ti tak­ve stva­ri.

Sam Me­sić se ne­mu­što va­dio te­zom ka­ko je iz­ja­va da­na pod pri­ti­skom “po­li­tič­kih sta­vo­va HDZ- a”, stran­ke ko­joj je ta­da bio pred­sjed­nik Iz­vr­š­nog od­bora. Time, de fac­to tvr­di – ja sam be­skič­me­njak, opor­tu­nist ko­ji se ra­di ka­ri­je­re okre­će ka­ko vje­tar pu­še, a ta­da je pu­hao ta­kav.

No, kak­va je to bi­la us­ta­šo­id­na po­li­ti­ka HDZ-a kad su, uz biv­šeg par­ti­za­na Tuđ­ma­na, na naj­vi­šim duž­nos­ti­ma pre­sjed­ni­ka Vla­de, Sa­bo­ra, ključ­nih mi­nis­tar­sta­va bi­li i Ma­no­lić, Me­sić, Bolj­ko­vac, Špe­gelj… Ka­kav je to us­taš­luk ko­ji usred Za­gre­ba za­dr­ža­va, do da­nas pre­os­ta­lu sra­mo­tu od “Tr­ga mar­ša­la Ti­ta”?

Upra­vo su­prot­no, kri­men HDZ-a je što ni­je do­s­ljed­no raš­čis­ti­lo s nas­li­je­đem i dru­gog to­ta­li­ta­riz­ma.

Me­si­će­vi ne­volj­ki me­dij­ski od­vjet­ni­ci tvr­de da je bio pod pri­ti­skom, ali na snim­ci se vi­di sa­svim su­prot­no.
Me­sić u opu­šte­noj at­mo­sfe­ri je­de, pi­je, pu­ši i mu­dru­je na če­lu sto­la, a su­go­vor­ni­ci mu pov­la­đu­ju.

U jed­nom od mi­zer­ni­jih po­ku­ša­ja obra­ne us­ta­šo­va­nja po­čas­nog pred­sjed­ni­ka an­ti­fa­šis­ta, je­dan li­je­vi no­vi­nar per­pe­tu­ira laž da je Me­sić iz­a­šao iz HDZ-a zbog nes­la­ga­nja s po­li­ti­kom pre­ma BiH, toč­ni­je ra­ta s Mus­li­ma­ni­ma.

Is­ti­na je da je iz­ba­čen na­kon po­ku­ša­ja pu­ča u stran­ci, ko­ji se do­go­dio na­kon što je taj rat okon­čan i već do­go­vo­ren Wa­shin­g­ton­ski spo­ra­zum, a ne­dav­no smo doz­na­li iz trans­kri­pa­ta da se upra­vo nje­gov or­tak Ma­no­lić na sas­tan­ci­ma s Tuđ­ma­nom za­la­gao za po­dje­lu BiH.

Ana­kro­ni­zam se ot­kri­va i u Me­si­će­vu prav­da­nju vlas­ti­te “de­zin­for­mi­ra­nos­ti” oko Ja­se­nov­ca po­zi­va­njem na re­zul­ta­te Ko­mi­si­je za ut­vr­đi­va­nje rat­nih i po­rat­nih žr­ta­va, ko­ja je for­mi­ra­na na­kon što je nas­ta­la snim­ka u Nov­skoj.

Ve­li­ka Me­si­će­va zas­lu­ga le­ži u to­me što je ne­ho­ti­ce do kra­ja ras­krin­kao pro­fe­si­onal­nu “an­ti­fa­šis­tič­ku” sce­nu i ra­zot­krio njen ne­vi­đe­no uštav­lje­ni obraz.

Umjes­to da ga na­kon tak­vih skan­da­loz­nih, pro­us­ta­ških iz­ja­va iz­ba­ce iz udru­ge, vod­stvo SUBNOR-a, ko­ji se da­nas zo­ve SABA, a u ko­jem je s pro­to­kom vre­me­na sve ma­nje an­ti­fa­šis­tič­kih bo­ra­ca, a sve vi­še “an­ti­fa­šis­ta”, ko­ji kao plem­s­tvo pre­no­se tu ti­tu­lu, na Me­si­će­vu afe­ru se pra­vi ble­sa­vo, či­me se de­fi­ni­tiv­no ras­krin­ka­lo kao udru­ga beš­ćut­nih sta­rih to­ta­li­ta­ris­ta.

Je­dan od ka­pi­ta­la­ca an­ti­fa­šis­tič­ke sce­ne, Tomislav Ja­kić, bra­ne­ći ga na­gla­ša­va ka­ko je Me­sić čes­to is­ti­cao “po­vi­jes­no ne­po­re­ci­vu či­nje­ni­cu” (u stva­ri plit­ku be­smis­li­cu), ka­ko je “Hr­vat­ska stvo­re­na u Na­rod­no­os­lo­bo­dilač­kom ra­tu, a obra­nje­na u Do­mo­vin­skom ra­tu”.
Ko­li­ko znam, cilj bor­be Ko­mu­nis­tič­ke par­ti­je Ju­gos­la­vi­je i Jo­si­pa Bro­za je bi­lo ono što su i stvo­ri­li – ko­mu­nis­tič­ka Ju­gos­la­vi­ja, a ne de­mo­krat­ska Hr­vat­ska dr­ža­va, ko­ja je nas­ta­la na­su­prot tak­voj Ju­gos­la­vi­ji.

Uz pu­no po­što­va­nje od­lu­ke Ko­or­di­na­ci­je ži­dov­skih op­ći­na da boj­ko­ti­ra­ju obi­lje­ža­va­nje ho­lo­ka­us­ta jer im sme­ta nat­pis “Za dom sprem­ni” na lo­gu HOS-a na spo­men-plo­či nji­ho­vim pri­pad­ni­ci­ma u Ja­se­nov­cu, i od njih tre­ba oče­ki­va­ti do­s­ljed­nost, tj. da od­bi­ja­ju su­dje­lo­va­ti u bi­lo kak­vim sku­po­vi­ma u ko­je su uklju­če­ni ili su u bli­zi­ni Stje­pan Me­sić ili Sa­vez an­ti­fa­šis­tič­kih bo­ra­ca i an­ti­fa­šis­ta, ko­ji ga na­kon ovak­vog skan­da­la ni­je smjes­ta uk­lo­nio kao po­čas­nog pred­sjed­ni­ka.

Po­seb­no otu­žan do­jam i u ovoj afe­ri os­ta­vi­li su de­žur­ni me­dij­ski eg­zor­cis­ti to­bož­njeg us­ta­škog i fa­šis­tič­kog du­ha u Hr­vat­skoj, ko­ji sa­da šu­te kao za­li­ve­ni.
Na­pi­sao sam o tom fe­no­me­nu, u raz­li­či­tim pri­go­da­ma dvi­je ko­lum­ne pod na­zi­vom “Kad dre­kav­ci utih­nu”.

Pr­vi put kad su is­cu­ri­li trans­krip­ti Pa­vić – Pu­ka­nić i kad se vi­dje­lo da je Ni­nos­lav Pa­vić, na Me­si­će­vu za­mol­bu, go­di­nu da­na odr­ža­vao Fe­ral na ži­vo­tu. I tu mo­žda le­ži raz­log za­što de­žur­ni me­dij­ski “an­ti­fa­šis­ti” sa­da šu­te.

Me­si­ćev ha­gi­ograf Đi­kić se o Me­si­će­vim ja­se­no­vač­kim me­di­ta­ci­ja­ma ne ogla­ša­va u No­vos­ti­ma, tom bas­ti­onu an­ti­fa­šis­tič­kog eg­zor­ciz­ma na hr­vat­ski ra­čun, Pu­pov­ca iz­gle­da ni­je po­vri­je­di­la te­za o Ja­se­nov­cu kao kom­bi­na­ci­ji si­gur­ne ku­će i pro­izvod­nog po­go­na, u ko­jem je ne­što dje­ce umr­lo od “is­crp­lje­nos­ti”, Ko­žo ne na­zi­va De­žu­lo­vi­ća da mu is­pri­ča vic o Me­si­ću us­ta­ši. Tak­ti­ka je, dak­le, šu­ti, pok­lo­pi se uši­ma i pra­vi se da se ni­šta ni­je do­go­di­lo. Mo­žda pro­đe.

Os­ta­je još vi­dje­ti ho­će li Fr­ljić na­pra­vi­ti pred­sta­vu o sre­ći rad­ni­ka/ lo­go­ra­ša kad se do­če­pa­ju Ja­se­nov­ca, jer to je za njih, po Me­si­ću, zna­či­lo spas. Na­kon zad­nje obja­ve o nji­ho­vu gu­ruu, ni­je pre­tje­ra­no pa­ra­fra­zi­ra­ti jed­nu sta­ru mu­drost i re­ći: “an­ti­fa­ši­zam” je u Hr­vat­skoj da­nas zad­nje uto­či­šte za hu­lje.

Po­jam je to­li­ko zlo­rab­ljen i iz­o­pa­čen da gra­đa­ni­nu de­mo­krat­ske Hr­vat­ske, uz ovak­vog po­čas­nog pred­sjed­ni­ka an­ti­fa­šis­ta, da­nas ne os­ta­je dru­go ne­go se dek­la­ri­ra­ti ka­ko “pro­tu­fa­šist” i “an­ti­an­ti­fa­šist”.

_________________
Šeherzada
Gdje god postoji postojanje cirilice ili neke od njenih varijanti kakva je recimo glagoljica ili bosancica, tu je postojala dominacija bugarske iliti pravoslavne crkve, slavenskog krscanstva


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: pet sij 27, 2017 8:34 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: pet ruj 30, 2016 7:10 pm
Postovi: 1633
Antifašizam je uvijek bila i ostala borba za komunistički poredak. Sve drugo mu je sekundarno, uključujući borbu protiv nacizma. Mesić prema tome i nije toliko kontradiktoran koliko se prikazuje. On je ostao vjeran socijalističkim ciljevima. A to što je to u određenom periodu uključivalo šurovanje s ustašlukom je manje bitno. Prave ideale prodao nije nikada.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: ned vel 12, 2017 9:08 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: uto lis 05, 2010 12:48 pm
Postovi: 94591
Lokacija: Županija Herceg-Bosna
Upozorenja: 1
Citat:
RASPUDIĆ: Možda se „Ivo Banac“ na bošnjačkom kaže „Božo Petrov“ pa je zato došlo do zabune?

Iako je u proteklih godinu i pol, silom prilika, morao proći ubrzani tečaj balkanske političke prakse, za ono što je doživio u Sarajevu predsjednika Sabora Božu Petrova nikakva struka ni dosadašnje iskustvo u politici nisu mogli pripremiti. U sklopu službenog posjeta BiH Petrov se u Sarajevu susreo s članovima Predsjedništva BiH, a potom i s predsjedateljem Vijeća ministara Denisom Zvizdićem. Svi su odverglali uobičajene fraze poput „jačanja međusobne suradnje i stabilnosti u regiji“ te ponovili po milijunti put kako „unutarnje probleme treba rješavati dogovorom“. Uz to Petrov je kazao i kako je svojim sugovornicima „poslao jasnu poruku da je Hrvatska protiv svakog secesionizma i unitarizma, a za punu ravnopravnost konstitutivnih naroda“, što je relativno nova formulacija, na liniji dominantne politike Hrvata u BiH, a to je europski put i federalizacija, nasuprot srpskom separatizmu i bošnjačkoj unitarističkoj politici.

_______piše: dr. Nino Raspudić l poskok.info

Ekspresnim dolaskom u Stolac nakon fizičkog nasrtaja bošnjačkog kandidata za gradonačelnika na članove izbornog povjerenstva u listopadu prošle godine, Petrov je pokazao kako dobro razumije probleme Hrvata u BiH i da ih čvrsto podupire. Stoga je u prvi mah izazvalo nevjericu protokolarno priopćenje iz ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zvizdića, objavljeno nakon susreta s Petrovom, u kojem stoji:
“Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov je rekao da Hrvatska poštuje suverenitet i teritorijalni integritet BiH, kao i jednakopravnost tri konstitutivna naroda i da ne podržava stvaranje dodatnog entiteta u Bosni i Hercegovini”. Petrov je na upit hrvatskih portala iz BiH negirao da je to rekao, štoviše istaknuo je kako se u razgovoru sa Zvizdićem nikakvi entiteti uopće nisu ni spominjali. Radi se, dakle, o prvorazrednom skandalu. Ne znam nijedan slučaj na svijetu da je ured nekog „prvog ministra“ nakon posjeta strane delegacije dao priopćenje u kojem gostu stavlja u usta nešto što nije rekao, i to na vrlo delikatnu temu.

Ovaj najnoviji skandal pokazuje kako je već godinama potpuno autistična sarajevska politika zadobila jednu novu, zaumnu dimenziju. Koliko je javnosti poznato, Zvizdić i Petrov u razgovoru nisu koristili usluge prevoditelja, na koje bi se onda mogla prebaciti odgovornost zbog nesporazuma. Bilo je slučajeva kad bi se neke stvari izgubile u prijevodu. Nekada bi, s dobrom namjerom, prevoditelji znali ponešto prešutjeti, a ponešto i dodati, poput jedne naše sveučilišne profesorice koja mi je pričala kako ju je za posjeta bivšeg predsjednika jednoj južnoameričkoj zemlji zapala „čast“ prevoditi ga, a taj je lupao takve besmislice da ju je bilo sram pa je u prijevodu izmišljala i ubacivala suvislije teze.

Prijatelj koji je nakon rata radio za strane organizacije u Mostaru pričao mi je kako je 1996. prevodio za neko europsko povjerenstvo koje je došlo obići jednu sirotinjsku povratničku obitelj kod Čapljine, koja nije imala ni stakla, već najlone na prozorima. Prvo što su Europljani upitali očajnog i promrzlog čovjeka i djecu bilo je – odvajaju li otpad? Prijatelja je bilo sram to ih pitati, pa je preveo: „Idu li ti djeca u školu?“, na što je čovjek samo kimao glavom i govorio: „Da, da…“

Još bi čovjek shvatio čak i to da su u priopćenju iz Zvizdićeva ureda prešutjeli nešto što je bilo rečeno, a što im nije po volji. Primjerice, da ih je Petrov upozorio kako neće napraviti ni koraka prema EU dok ne izmijene izborni zakon koji im je svojevremeno servirala međunarodna zajednica samo zato da preglasavaju Hrvate. Ili da je rekao – ako Hrvati, kao formalno konstitutivan narod koji je Herceg-Bosnu obranio u ratu i u dobroj je nadi ugradio u Federaciju, danas u njoj ne mogu biti ravnopravni, onda bolje da takva tamnica naroda ne postoji.

Da su takvo nešto u protokolarnom priopćenju sarajevskog vijeća ministara prešutjeli ne bi bili ni prvi ni posljednji koji to čine. Ali to da se predsjedniku parlamenta druge države pripisuju teze koje nije izrekao, nečuveno je.

Mogli su ga isto tako i u snimci obraćanja novinarima sinkronizirati pa mu i zvučno staviti u usta ono što bi htjeli čuti, što bi bilo puno upečatljivije od naknadnog imputiranja u protokolarnom priopćenju. Najbolje bi bilo da su uzeli neku od Mesićevih sarajevskih izjava i sinkronizirali je Petrovu na usta. Ili nekog od uobičajenih lobista velikobošnjačke politike u hrvatskim medijima ili MVP-u. Petrov ih je očito razočarao pa ga je trebalo „popraviti“. Što su očekivali, da će svečano položiti pokoji kamen temeljac za arapsko naselje u okolici Sarajeva kao Mesić ili da će u okviru posjeta BiH doći samo u bošnjačku prijestolnicu, kao da je poglavar Katoličke crkve?

Jedino časno, istina samo teorijski moguće, objašnjenje tog mučnog događaja je da su bošnjački i hrvatski dva toliko različita jezika da je zbog izostanka prevoditelja došlo do zabune.

Pa teza Bože Petrova izrečena na hrvatskom kako je „protiv svakog secesionizma i unitarizma“ na bošnjačkom se kaže „ne podržavam stvaranje dodatnog entiteta“. Možda su dva slavenska jezika u tom dijelu ista, ali se „Ivo Banac“ na bošnjačkom kaže „Božo Petrov“ pa je zato došlo do zabune?

Šovinističko pumpanje bošnjačke javnosti preko sarajevskih medija odavno je doseglo razinu na kojoj se njihove konzumente drži potpuno izoliranim od bilo kakvog uvida u ono što doista misli polovica stanovnika njihove zemlje.

U funkciji uljuljkivanja Bošnjaka u vjeru kako je samo pitanje dana kad će se ukinuti konstitutivni narodi, a Hrvati i Srbi postati Bosanci katolici i pravoslavci, na sarajevsku Federalnu TV se dovlače samo, istina, sve malobrojniji, „pošteni Hrvati“i „pošteni Srbi“ iz BiH koji su pristali statirati bošnjačkom unitarizmu za mrvicu vlasti, kao za vrijeme Platforme, ili dežurni „prijatelji Bosne“ iz Hrvatske i Srbije, koji „pravoj raji“ govore ono što želi čuti. Sada se takve medije hrani i službenim priopćenjima bošnjačke vrhuške u kojima se čelnicima susjednih država ubacuje u usta ono što uopće nisu kazali, a što se uklapa u njihovu unitarističku bajku, da bi, u ovom konkretnom slučaju, uvjerili javnost kako je, eto, i Hrvatska protiv stvaranja dodatnih entiteta pa je, dakle, super da ostanu postojeća dva, srpski i muslimanski, tj. da se prema Hrvatima u BiH nastavi odnositi kao i do sada.

Ovaj slučaj pokazuje svu ozbiljnost situacije u BiH. Republika Srpska već je odavno svijet za sebe koji samo čeka povoljan trenutak za definitivno odvajanje, a na sarajevskoj političkoj sceni ne postoji nijedan politički faktor spreman suočiti se s problemom Federacije BiH i tražiti kompromis s Hrvatima. Sve se svodi na blokiranje bilo kakve promjene i čekanje izbora 2018. kada će opet pokušati progurati neku novu Platformu. U tome im ide na ruku pasivna politika HDZ-a BiH koji se zadovoljio privremenim sudjelovanjem na vlasti, u koju nije smio ulaziti prije dogovora o promjeni izbornog zakona. Svi iščekuju i kakva će u BiH biti politika nove američke administracije.

Sarajevski unitaristički apetiti od kraja 90-ih najviše su podgrijavani upravo američkom politikom koja je dirigirala visokim predstavnicima koji su nametnutim odlukama promijenili daytonski okvir i de facto pretvorili Federaciju u bošnjački entitet, omogućujući karikaturalnim prekrajanjem izbornog zakona Bošnjacima da u svakom trenutku mogu Hrvatima izabrati političke „predstavnike“. Bošnjačka politika danas grčevito nastoji održati takav status quo i u nemogućnosti zadržavanja Republike Srpske opet se namiriti na račun Hrvata u BiH. Uz strepnju od promjene američke politike, dodatnu nervozu joj stvara i uvid da Hrvatska više nije spremna asistirati u političkoj eliminaciji vlastitog naroda u susjednoj državi.

_________________
Od hrvatskog nišana do nekog drugog nišana.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: ned vel 12, 2017 9:39 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: pet ruj 30, 2016 7:10 pm
Postovi: 1633
Prošlo je koliko već godina od ulaska RH u EU, a hrvatski političari i dalje se ponašaju kao đaci Zapada, a ne kao predstavnici Zapada. Već je davno bilo vrijeme da počnu galamiti, prijetiti, verbalno šamarati Bošnjakistance iza zatvorenih vrata pri susretima s njima.

Božo Petrov očito tome nije dorastao, koliko god ga Nino branio.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: pon vel 27, 2017 6:53 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: uto lis 05, 2010 12:48 pm
Postovi: 94591
Lokacija: Županija Herceg-Bosna
Upozorenja: 1
Citat:
Zašto u BiH nisu moguće četiri regije

Taj je prijedlog utopijski, neprovediv i predviđa preustroj države u četiri multietničke regije u kojima bi Hrvati u svakoj bili manjina

Nino Raspudić

Kad bi neki arheolog u jako dalekoj budućnosti, recimo 7017. godine, pronašao izvjesne tekstualne ostatke davno nestale civilizacije na području BiH, mogao bi zaključiti kako je “Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine” bio naziv za neki sunitski institut koji je izrađivao prijedloge i analize za potrebe dominante bošnjačke političke vrhuške.

Naime, zadnji džoker bošnjačke unitarističke politike u BiH suočene s novim vjetrovima koji dolaze iz Bruxellesa, a nadajmo se uskoro i Washingtona, danas je vađenje iz naftalina prijedloga Biskupske konferencije BiH iz 2005. o preuređenju zemlje u četiri zemljopisne, ekonomske i multietničke regije. Taj neozbiljni i površni ad hoc prijedlog nastao je, prema priznanju glavnog tajnika BK BiH mons. Ive Tomaševića, tako što su kopirali kartu UNHCR-a za podjelu humanitarne pomoći. Prvi ga je, nakon više od desetljeća zaborava, isukao novinar Senad Hadžifejzović, koji je u sklopu gostovanja u “Nedjeljom u 2”, kojeg je zaslužio jer je šovinistički izvrijeđao hrvatsku predsjednicu, na pitanje o trećem entitetu rekao kako je njemu eto bolji prijedlog biskupa. Nakon rezolucije parlamenta EU o potrebi federalizacije BiH kao srednjeg puta između srpskog separatizma i bošnjačkog unitarizma, jedini “argument” protiv takvog europskog pristupa kojeg je istaknuo jedan od čelnika SDA, Halid Genjac, koji je zbog navedene rezolucije pisao prosvjedno pismo parlamentu EU, je, vidi čuda, stari prijedlog Biskupske konferencije BiH. No da se ne radi samo o bošnjačkoj manipulaciji jednim starim, neozbiljnim prijedlogom, svjedoči i medijska kampanja koju provodi mons. Ivo Tomašević, koji je najprije gostovao i pokorno klimao glavom kod notornog Hadžifejzovića, i to netom nakon što je ovaj vulgarno šovinistički izvrijeđao predsjednicu RH, a onda je djelovanje proširio i na medije u Hrvatskoj velikim intervjuom u Globusu naslovljenom: “Crkva je protiv trećeg entiteta”, kojim se pridružuje monsinjoru Halidu Genjcu u revitalizaciji starog prijedloga o preustroju BiH u četiri male Jugoslavije.

Taj je prijedlog utopijski, neprovediv i predviđa preustroj države u četiri multietničke regije u kojima bi Hrvati u svakoj bili manjina. Ostaje nejasno zašto bi, i kako, Srbi odustali od RS-a i što bi Hrvati dobili takvim preustrojem. Prijedlog se poklapa s bošnjačkom unitarističkom politikom većinskog nacionalizma pod građanskom krinkom i njegovo podgrijavanje je izazvalo oštre reakcije niza mlađih utjecajnih hrvatskih komentatora iz BiH. Tvrtko Milović, novinar iz Srednje Bosne, ističe kako je “prijedlog Biskupske konferencije za Hrvate toliko loš, da je prihvatljiv jedino za SDA; politolog rodom iz Posavine Ivan Pepić piše kako te predložene regije podsjećaju na banovine koje je u Kraljevini Jugoslaviji stvorio Aleksandar Karađorđević kako bi stvorio jedinstvenu jugoslavensku naciju, a Hercegovac Marijan Knezović prijedlog naziva “maloumnim”.

Osim što simultano s Hadžifejzovićem i Genjcem medijski radi na podgrijavanju te umotvorine čija je jedina funkcija danas biti smokvin list za bošnjačku unitarističku i protueuropsku politiku, mons. Tomašević dijeli lekcije svima koji su se usudili javno reći – biskupski prijedlog je gol. Prvo je prozvao moju malenkost da Hrvate čiji će domovi ostati izvan zamišljenih granica trećeg entiteta, “pokapam žive”, a naročito mi je zamjereno jer sam se usudio dovesti u pitanje, prilikom posjeta pape Franje stadionu Koševo, opravdanost toga da poglavar Katoličke crkve treći put dolazi u BiH, a da neće nogom kročiti među katolike, mahom Hrvate, tamo gdje su opstali i gdje jedino žive kao svoji na svome.

Nisam dovodio u pitanje to da papa treba doći u glavni grad, ali zašto posjećuje samo Sarajevo? Je li mogao svratiti u obližnje Kreševo, u kojem su katolici opstali i ostali kao slobodni ljudi, a ne tolerirane “zimije”? Papa je, od onih koji su mu isplanirali takav posjet, iskorišten za dodatno podgrijavanje laži o Sarajevu kao gradu svih naroda u BiH. Deseci tisuća katolika sjeli su tog jutra u autobuse, došli na sarajevski stadion Koševo statirati u predstavi multietničkog Sarajeva, i onda se vratili tamo gdje su se obranili i opstali. Posjet nije pridonio nikakvom poboljšanju odnosa u BiH, štoviše, danas je stanje još gore.
Ostaje pitanje kolika je odgovornost Biskupske konferencije BiH i za taj debakl i do kad će katolici u BiH biti taoci dijela crkvenog vrha u Sarajevu koji je sve više sebi samome svrha? Moj drugi krimen u očima monsinjora jest teza kako neki od njih neće biti mirni dok Hrvati ne budu jednako neravnopravni na cijelom prostoru BiH, i da grubo manipuliraju tragedijom dijelova hrvatskog korpusa kako bi održali status quo, koji ide naruku bošnjačkoj i srpskoj politici, a sve za osiguranje vlastite pozicije čašćenih pastira bez stada u Sarajevu i Banjaluci.
Monsinjor je potom delegirao i druge u Katoličkom tjedniku da me napadnu, a sada mu je na nišanu Tvrtko Milović, s kojim na istu temu vodi još grublju polemiku. Ne sumnjamo da će na red uskoro doći i ostali, ali lavina je nezaustavljiva i unutar vrha Katoličke crkve u BiH uskoro puno toga više neće biti isto, već će doći do onoga što su drugovi nazivali “diferencijacija”.

Dok je Tomašević medijski rafalao, ostatak Biskupske konferencije je šutio. Kad su prozvani počeli uzvraćati, kardinal Puljić se ogradio od trenutačne zlouporabe njihova starog prijedloga, ali ne i od Tomaševićevih istupa, za razliku od biskupa Ratka Perića koji potpisuje izjavu Biskupskog ordinarijata u Mostaru u kojoj stoji kako ih je “nemalo iznenadio apologetski nastup generalnog tajnika BK BiH, mons. Ive Tomaševića u zagrebačkom Globusu od 17. veljače ove godine”, te da on ima pravo govoriti u svoje ime, ali ne i u ime cijele Biskupske konferencije.
Djelovanje mons. Tomaševića nastavak je tradicije prihvaćanja statusa “zimije”, toleriranih građana drugog reda, kakav su kršćani imali u Otomanskom Carstvu, a dijelom i za komunističke vlasti. Tomašević i slični ne samo da ne čine ništa čime bi se mogli zamjerili bošnjačkoj politici, već i svjesno postaju njezino sredstvo za političko discipliniranje Hrvata. U vrijeme Platforme i Željka Komšića tako je don Franjo Topić plaćao oglas preko cijele stranice novina u RH u kojem se nabrajalo što sve Hrvati imaju u BiH – uglavnom kulturno umjetnička društva i lokalne radijske stanice, valja kako bi razuvjerio javnost u RH da Hrvatima u BiH išta nedostaje, pa im i ne treba, primjerice, kanal na svom jeziku.

Istovremeno je na primjedbe kako Hrvati u BiH nemaju političkih prava iako su formalno konstitutivan narod i u ratu nisu slomljeni i pokoreni, izjavljivao – “nemaju Hrvati političkih prava ni u Austriji pa što im fali”. Ne radi se više samo o tome da su “pastiri” neosjetljivi na stanje svoga “stada” jer su zaokupljeni svojim nekretninskim, poslovnim i statusnim brigama, već sve više i o aktivnom asistiranju u dokidanje prava vlastitog naroda.

Ne tvrdim da je biskup Komarica trebao preseliti u Jajce, a kardinal Puljić u Kiseljak ili Kreševo. Ali to što Biskupska konferencija BiH ima sjedište u Sarajevu, danas ekskluzivno bošnjačkom gradu, ne mora značiti da treba biti i instrument bošnjačke politike.

_________________
Od hrvatskog nišana do nekog drugog nišana.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: čet lip 01, 2017 1:35 am 
Offline
Avatar

Pridružen/a: ned stu 22, 2009 12:36 pm
Postovi: 24198
Lokacija: СРПСКА
Gospodin Nino: Nisam ja ustaša, ustaša vam je bio Lagumdžija


http://poskok.info/wp/raspudic-nisam-ja ... agumdzija/


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: čet lip 01, 2017 8:59 am 
Offline
Avatar

Pridružen/a: uto lis 05, 2010 12:48 pm
Postovi: 94591
Lokacija: Županija Herceg-Bosna
Upozorenja: 1
Agathonikos je napisao/la:
Gospodin Nino: Nisam ja ustaša, ustaša vam je bio Lagumdžija
http://poskok.info/wp/raspudic-nisam-ja ... agumdzija/


Sudeći po komentarima muslimana na N1, oni su davno skuhani kao žaba. Voze svoje do raspada.
Uopće nisu registrirali što im Nino govori. Dokaz više mojoj tvrdnji da se uopće ne isplati gubiti ni minute njima se obraćati. Strogo raditi na prosvjetljenju svog naroda, a muslimani nek se suoče sa onim što su zakuhali.

_________________
Od hrvatskog nišana do nekog drugog nišana.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: čet lip 01, 2017 9:03 am 
Offline
Avatar

Pridružen/a: uto lis 05, 2010 12:48 pm
Postovi: 94591
Lokacija: Županija Herceg-Bosna
Upozorenja: 1
Citat:
Raspudić: Nisam ja ustaša, ustaša vam je bio Lagumdžija

Filozof i publicist Nino Raspudić bio je gost Pressinga sa Amirom Zukićem na N1.

Zukić je na početku emisije Raspudića nazvao "hrvatskim radikalom", o čemu je gost Pressinga rekao kako on nije sklon radikalizmu.

"Radikalizam dolazi od latinskog, što znači korijen, dakle radikali su oni koji imaju nekakva korjenita, gruba tvrda, rješenja, koji misle da se može popraviti svijet velikim zahvatima, što je u suprotnosti od onoga što me naučilo životno iskustvo, a to je da mi živimo u složenom društvu, u društvu u kome imamo različite interese. Sebe bih mogao ideološki definirati kao umjerenog konzervativca koji je nesklon bilo kakvim prevelikim društvenim eksperimentima i promjenama ako za njih nema racionalnog objašnjenja. Daleko sam od bilo kakvog radikalizma, a što znači nacionalizam? Nacionalizam nema smisla tamo gdje je napravljena nacionalna država. Nacionalizam mogu podržati samo tamo gdje je nacionalni identitet ugrožen", istakao je Raspudić za N1.

"Ja sam u gradu Sarajevu radio par godina emisiju Refleks u kojoj mislim da smo pokazali kakav bi bio prularistički pristup i u javnom mediju koji nažalost to nema. Dovoljno vam je pogledati sramotno izvještavanje, to jest neizvještavanje Federalne televizije oko toga ko je osvojio prvenstvo u nogometu u BiH, koju minutažu je dobila titula Zrinjskog i na kakav način. Dakle, ja sam ponosan na grad Mostar i na sve njegove probleme i na taj Zrinjski u kojem bez problema ljubimac navijača može biti i Bilbija i Mešanović takvi kakvi jesu i ti momci kojima nije problem da igraju u klubu koji ima prefiks hrvatski. Moja vizija BiH je bila takva gdje jedni drugima nećemo smetati, gdje jedni drugima nećemo nametati političke predstavnike. Moj aktivizam u Mostaru je počeo kada smo imali pat poziciju u vrijeme tri sukobljene i zaglavljene nacionalne politike. Tad smo podigli spomenik Bruceu Leeju kako bismo podsjetili da postoje neke stvari koje su zajedničke i ja iza toga stojim i dan-danas. Ako pitate šta se dogodilo u međuvremenu, reći ću vam da se dogodio izbor Željka Komšića. Dakle, nakon prvog izbora Željka Komšića, ta situacija prestaje biti situacija neke tri nacionalne elite koje su u biti dobro surađivale, a kao bile sukobljene, i postaje situacija u kojoj narod kojem pripadam se našao grubo politički zgažen. U toj situaciji u kojoj službena politika HDZ-a BiH nije radila gotovo ništa, gdje predstavnici dijaspore se nisu oglašavali i govorio sam istinu o toj situaciji. Ne mislim ni da sam se radikalizirao niti postao nacionalist već jednostavno su se stvari u BiH od prvog nametnutog izbora Željka Komšića drastično promijenile", naveo je Raspudić.

"Tragično je da su danas međunacionalni odnosi u BiH gori nego u prvim poratnim godinama"
Na pitanje šta je uzrok loših odnosa između službenog Zagreba i Sarajeva je odgovorio: "Hrvatska politika je nažalost pasivno promatrala procese koji su se dešavali u BiH nakon 2000. godine. Mi svi imamo sjećanje na ono što se događalo poslije rata - '96. '97. '98. godine, na vrijeme nakon rata i patnje koje su bile na sve tri strane. Postignut je kompromis prvo u Washingtonu pa u Dejtonu i BiH je počela postepeno zaživljavati. Stvari su išle nabolje, međutim procesi nakon 2000, tu prije svega mislim na međunarodnu zajednicu koja je nametnutom izmjenom izbornog zakona, asistirala jednoj pogubnoj politici, a u ovom slučaju je to bila bošnjačka unitaristička politika. Dakle, jedan nacionalizam pod krinkom tobože građanske politike, je generirala zajedno sa srpskom separatističkom. Neko je to dobro definirao: to je bošnjačka baza, bosanska gradnja i građanska fasada. Dakle, konstitutivni narodi su ustavne kategorije, to je nešto što leži u temelju BiH i to nije nešto što je izmišljeno u Dejtonu niti '90. godine, nego ako pogledate i u ZAVNOBiH-u imamo da BiH nije ni srpska ni muslimanska ni hrvatska nego i srpska i hrvatska i muslimanska. Rušitelj država je neko ko ruši ustavne kategorije te države. Došli smo u situaciju da su danas međunacionalni odnosi u BiH gori nego u prvim poratnim godinama, što je tragično".

O tome da li u istu ravan stavlja SDA i multietničke stranke je rekao: "Ne bih stavio u istu ravan jer politika koja gleda interese svoje nacije na isti način na koji radi HDZ BiH i SNSD, to bi mogli nazvati nacionalističkom, a ove druge stranke, odnosno politiku ljevice, bismo mogli nazvati šovinističkom politikom, jer šovinist je onaj koji smatra da vi nemate pravo odabrati svoje predstavnike, dakle konzumirati konstitutivnost koja vam je ustavna kategorija, nego će oni to učiniti za vas. Žalosno je što u većem dijelu sarajevske javnosti još uvijek nema svijesti što se učinilo nametnutim izborom Željka Komšića i koliko je taj izbor unazadio međunacionalne odnose u BiH i koliko je dao argumenata srpskom separatizmu da kaže 'evo vidite kako su prošli Hrvati u toj Federaciji koja je trebala biti kao ogledni primjerak da se isplate te centripetalne tendencije'. Dakle, ako poklapaju ovako Hrvate, što će činiti nama, mi smo sljedeći. Tu vidim osnovni problem negativnih tendencija od 2000. godine pa nadalje a svemu tome je asistirala i međunarodna zajednica".

Publicist Nino Raspudić o "trećem entitetu"

"Imamo odluku Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića koja se tiče izbora u Dom naroda. Ako je vitalni interes bošnjačkog naroda to da Hrvati ne mogu izabrati svoje političke predstavnike onda stvarno imamo dugoročni problem, ili ako je vitalni interes protiv kanala na hrvatskom jeziku. Ono što mene sablažnjuje je njena nepametnost. Jel' netko misli da moj otac ako nema kanal na hrvatskom jeziku da će gledati samo Federalnu televiziju i da će za deset godina postati Bosanac katolik, a ne Hrvat Hercegovac? Pa on ima sto kanala. Ne mogu shvatiti kratkovidnost te politike. U čemu je problem da Hrvati imaju kanal na svome jeziku?".

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik govori da je Sarajevo Teheran, a da li i on smatra isto, je istakao: "Sarajevo nije jednostavna sredina. U Teheranu nisam bio, ali je 20 puta veći od Sarajeva i bio je središte perzijske civilizacije. Kada se govori o hrvatskoj politici, ona se povezuje s Miloradom Dodikom. Pravo Čovića i Dodika je da budu prijatelji kao što je političko pravo bilo bošnjačke politike da svog partnera nađe u SDS-u kojeg je osnovao Radovan Karadžić i koja je vodila RS za vrijeme rata. Dakle, kako nekome može biti partner Karadžićev SDS a nekome veliki krimen zašto je našao trenutno političko savezništvo sa Miloradom Dodikom. Tu odbacujem bilo kakav moralni krimen političke suradnje s Dodikom. Mislim da političke stranke imaju pravo raditi koalicije s bilo kim".

Raspudić je u Pressingu istakao i kako je hvalio poteze Zorana Milanovića, a komentarisao je i njegovu izjavu da je BiH "big shit" te je kazao da ne bi koristio vulgarne izraze kao Milanović ali da jeste zemlja koja nije uzor.

Na pitanje šta znači biti nacionalist je odgovorio: "Ja nisam birao identitet unutar kojeg naroda sam se rodio. Dok mi netko ne dira nacionalni identitet, i ne predstavlja problem. Ja sam i profesor ali ne hodam s majicom na kojoj piše da sam profesor, no ako mi kažu da profesori imaju puno godišnjeg odmora, onda naravno da ću to braniti".

Raspudić je ponovo govorio o Željku Komšiću kada je bio hrvatski član Predsjedništva BiH te kazao kako je konstitutivnost naroda da odlučuje sam od sebe, a da je to iskorišteno na jedan zlonamjeran način.

"Ljudi su po zakonu i u konc-logore slani. Radi se o protuustavnom činu svjesne političke volje. Prvi put kad su ga kandidovali su i mogli misliti 'možda ga i Hrvati prepoznaju pa dobije legitimitet predstavljati Hrvate' ali drugi put kad su ga kandidirali bilo je svjesno da se ide u brutalnu prevaru, nametanje volje čitavom narodu", naveo je za N1.

"U BiH se može lijepo živjeti"

O tome zašto često spominje "sarajevsku čaršiju" u koji je problem u tome je kazao: "Ne govorim o sarajevskoj čaršiji već o dominantnoj sarajevskoj politici. Mislim da bi se trebala vratiti na izvorišta BiH i s tih izvorišta je moguće naći kompromis i institucionalni politički okvir u kome bi ta zemlja profunkcionirala, svi bi je osjećali svojom. BiH je zemlja golemog potencijala ali sve više ljudi iseljavaju iz nje a BiH ima ogromne resurse i tu se može lijepo živjeti. Treba se vratiiti onome što je bio Washington i Dejton, kada se poštivala konstitutivnost. Sarajevski mediji bi trebali prestati pozivati tzv. poštene Hrvate i Srbe i tzv. prijatelje Bosne".

Zukić je Raspudića pitao i da li bi "treći entitet" donio sreću Hrvatima BiH.

"Smatram da je '95. godine u Dejtonu napravljena jedna neravnoteža i bilo bi puno logičnije da je u BiH tada napravljena unija tri entiteta. Federacija BiH je trebala poslužiti kao jedan ogledni model da vidi RS i Srbi da se isplati ipak integrirati više. Međutim, u Federaciji se vidio napredak, no nakon nametnutih odluka pokazalo se da je Federacija nefunkcionalnija od RS i danas kontra propaganda za ideju jedinstvene BiH. U ovoj situaciji bi 'treći entitet' bio sreća", istakao je te dodao:

"Mislim da cilj bošnjačke politike jeste bošnjački entitet ali da ga oni poimaju kao cijelu Federaciju BiH i da je njihov cilj dvoentitetska srpsko-bošnjačka BiH a Federacija je de facto pretvorena u bošnjački entitet u situaciji gdje Bošnjaci u svakom trenutku mogu Hrvatima odabrati političke predstavnike na svim razinama. Problem je što taj entitet ne može funkcionirati na terenu jer je nemoguće implementirati na područjima u kojima su Hrvati u većini radi ustroja Federacije".

Katolička crkva je protiv osnivanja "trećeg entiteta", a monsinjor Ivo Tomašević nedavno je to i jasno poručio, a Raspudić ga je iskritikovao.

"On može govoriti u svoje ime ali nisam siguran da je to stajalište ostalih biskupa. Ne treba smetnuti s uma jednu stvar da mi nemamo osmanski sistem u BiH gdje su katolici kao vjerska zajednica. Mi imamo Hrvate kao naciju, iako su većina Hrvata katolici, nisu svi katolici Hrvati, niti su svi Hrvati katolici u BiH i Hrvati nisu stado kojima će upravljati crkva. Crkva naravno ima veliki utjecaj među hrvatskim narodom u BiH ali ne mora uvijek biti presudan. Interes Hrvata u BiH je da budu ono što formalno već i jesu po Ustavu a to je konstitutivan narod", komentarisao je.

Istakao je i kako će Hrvatima izvan "trećeg entiteta" biti bolje jer će imati institucije na koje će se moći osloniti, kao i da ostaje jedna zemlja, da se neće graditi zidovi.

"Nisam siguran da će se desiti 'treći entitet', ali moguć je i raspad BiH ako se ovakve tendencije nastave. U trenutku kad prestane interes međunarodne zajednice vrlo lako je zamisliv raspad BiH. Ne znam kako, ali ako pogledate od Bečkog kongresa pa do završetka Hladnog rata, uvijek je ovdje dolazilo do promjena kada su se dešavale globalne promjene u Europi pa i šire. Vrlo krhka je država BiH, koja još uvijek funkcionira kao poluprotektorat, održava se uz pomoć izvana, a kad se izmakne ta pomoć jasno je šta će se dogoditi i to je opasan proces ako se dogodi. Važno je da BiH ovisi o sebi a ne o nekakvom izvana pritisku", dodao je.

O tome treba li Thompson održati koncert u Mostaru je komentarisao: "Ja bih imao puno više moralnog prava tražiti zabranu takvog koncerta nego SDP jer su oni zadnji koji mogu soliti pamet o fašizmu. Ovdje su bitne dvije stvari - jedna je presumpcija nevinosti, a s druge strane protiv sam bilo kakvih zabrana nečega, pa tako nastupa Thompsona, Bulića i Merlina".

Zukić je Raspudića pitao da li podržava pojavljivanje Darija Kordića, osuđenog zločinca, na skupovima gdje se pojavljuju hrvatski čelnici, a gost Pressinga je kazao: "Ono što je evropski pravni sustav je da mi vjerujemo da je čovjek nakon odslužene kazne ima građanska prava kao i svi drugi. On je ravnopravan građanin i ima se slobodu pojaviti tamo gdje hoće".

O tome da li treba osudili nazive ulica u Mostaru po imenima ustaških vođa iz doba NDH-a je kazao kako ih upravo osuđuje.

"Osobno, kao neko ko osjeća pripadnost demokratskoj baštini, smatram da simboli totalitarizma ne bi trebali imati mjesta u našem prostoru. Zalažem se i kako u Hrvatskoj tako i na prostoru BiH za dosljedno raščišćavanje sa naslijeđem totalitarizma, bio on ovaj fašistički u koji spada i ustaški, bio on komunistički", istakao je.

Zukić je konstatovao kako je tom izjavom Raspudić demantovao mnoge koji kažu da je on ustaša no čemu je Raspudić rekao: "Nisam ja ustaša, ustaša vam je bio Lagumdžija. To su njegovi saveznici. Rekao sam to ironično i povezujem s onim što sam rekao prije da su za njega potpuno bili legitimni ljudi koji bistu Ante Pavelića drže kao ukras u županijskim prostorijama što je dokazano i objavljeno i oni mu nisu bili problem a onoga ko smatra da bi BiH trebala biti ono što piše u Ustavu, a to je zemlja tri ravnopravna naroda se naziva fašistima".

_________________
Od hrvatskog nišana do nekog drugog nišana.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: čet lip 01, 2017 12:40 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: sri lis 27, 2010 4:06 pm
Postovi: 16750

_________________
2030. Muslimana u BiH 0,5 mil.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: čet lip 01, 2017 12:50 pm 
Offline

Pridružen/a: pon tra 11, 2016 5:17 pm
Postovi: 5271
Lokacija: Сарај Чадор
Kao i obično, floskuletine i stoput ponavljanje ublehe od raspudića. Neće vam to donijeti entitet ni kanal. Samo puška u ruke. Zajebi finoću i europske vrijednosti, kada vam ne stoji.

_________________
#Factofthemonth: Hrvati u BiH ne drže nijedan veći grad (u cijelini) u BiH.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: čet lip 01, 2017 12:57 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: sri lis 27, 2010 4:06 pm
Postovi: 16750
Amiđa, kanal čeka, pauza je prošla.

_________________
2030. Muslimana u BiH 0,5 mil.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: čet lip 01, 2017 12:58 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: uto lis 05, 2010 12:48 pm
Postovi: 94591
Lokacija: Županija Herceg-Bosna
Upozorenja: 1
Zašto tip sere dok je dan i ramazan.

_________________
Od hrvatskog nišana do nekog drugog nišana.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: čet lip 01, 2017 12:59 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: čet lis 08, 2009 7:58 pm
Postovi: 25126
Lokacija: Gl. grad regije
Nakon duuugo vremena pogledao tv emisiju. Nama treba Nino napravit šalabahter s jasnim tezama i obranama istih. Teško ovo sve popamtit. Imamo mi to sve u glavi ali treba to znati u što manje riječi reći.

_________________
Ako se ovako nastavi, a hoće, imam pametnija posla no da ispravljam krive Drine ...


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: čet lip 01, 2017 2:48 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: sri lis 27, 2010 4:06 pm
Postovi: 16750
Nino totalno demontirao zbunjenog novinara. :kava

_________________
2030. Muslimana u BiH 0,5 mil.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: čet lip 01, 2017 3:40 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: ned stu 22, 2009 12:36 pm
Postovi: 24198
Lokacija: СРПСКА
Šovinisti pozivaju na linč nakon gostovanja gospodina NineAko ne mislite poput nas, vi ste ustaše i fašisti. Ako ne gledate na BiH kao što mi gledamo, vi ste mrzitelji i rušitelji BiH. Ako vam je u redu kad vam se uskraćuju osnovna politička prava, vi ste “prijatelji Bosne”, ukoliko se usudite prozboriti riječ-dvije o tome i kazati kako tome ipak nije tako – vi ste fašisti. I to oni najgori.

Ova priča svima je poznata. Svi koji su se usudili ikada i na bilo kojoj razini propitati bilo koju građansko-političku mantru lijevih i građanskih stranaka u BiH – doživjeli su prozivke.
Nova žrtva tih i takvih prozivatelja i “branitelja Bosne” je Nino Raspudić. Nino Raspudić gostovao je u emisiji Pressing na N1 televiziji.

Pressing je svakako napravio jedan svojevrsni iskorak s tim što je uopće ugostio Raspudića.
Kako god, ali ono što se u emisiji pričalo nije se svidjelo jednom broju Pressingovih gledatelja koji su svoje nezadovoljstvo istaknuli u Facebook komentarima na službenoj stranici N1 televizije u Sarajevu.

Iako je otvoreno rekao da je protiv svakog totalitarizma pa tako i fašističkog, odnosno, ustaškog, Raspudić je zbog drugačijeg mišljenja ipak zaradio epitet ustaše, nacionalista, fašista i tome slično.

Ipak, ti i takvi komentatori govore više o sebi i politikama koje zastupaju nego o Raspudiću i politici koju on zastupa.

Mantra da je sve što dolazi iz hrvatskog korpusa u Bosni i Hercegovini ustaško, ponovno se nastavlja. Izgleda da se neki naši sugrađai ne mogu suočiti s činjenicom da je pluralizam mišljenja, ideja, vrijednosti i političkih stavova jedna od najvećih vrijednosti i dosega zapadne civilizacije i tog kuluturološkog spektra.
Iako nije član nijedne stranke, Raspudiću su tako poručili da je “gori od hrvatskih dužnosnika i HDZ-ovaca” te da je “ustaša na baterije” i tipičan “malo školovani nacional socijalista”.

Ekipa Dnevnika.ba izdvojila je samo neke od komentara, obratite li pozornost, shvatit ćete o čemu se radi.

Cijelu emisiju možete pogledati na You Tube kanalu N1 i na njihovim stranicama. Ukoliko pronađete podlogu za neke od teza koje se guraju Raspudiću, javite nam se, no mi smatramo kako bi to bio, filozofskim riječnik kazano, Sizifov posao.http://poskok.info/wp/s-kim-mi-to-zivim ... ica-na-n1/


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: čet lip 01, 2017 3:47 pm 
Offline

Pridružen/a: pon tra 11, 2016 5:17 pm
Postovi: 5271
Lokacija: Сарај Чадор
Nino Raspudić je pravi nositelj europskih vrijednosti (lažnih) .

_________________
#Factofthemonth: Hrvati u BiH ne drže nijedan veći grad (u cijelini) u BiH.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: čet lip 01, 2017 6:10 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: uto lis 05, 2010 12:48 pm
Postovi: 94591
Lokacija: Županija Herceg-Bosna
Upozorenja: 1
Glupi seljaci sa Poskoka. Nikad, baš nikad, ne znaju staviti pod navodnike riječi koje moraju biti pod navodnicima.

_________________
Od hrvatskog nišana do nekog drugog nišana.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: čet lip 01, 2017 11:23 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: čet pro 30, 2010 4:32 pm
Postovi: 4519
Lokacija: Izvan sebe
Nino da ga nema trebalo bi ga izmisliti. Dobar.

_________________
Da je pravda i demokracija, bila bi Herceg-Bosna a ne Federacija.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: dr.sc. Nino Raspudić
PostPostano: pet lip 02, 2017 10:26 am 
Offline
Avatar

Pridružen/a: sri lis 26, 2011 4:12 pm
Postovi: 5286
novem je napisao/la:


Nino je naravno u pravu. Bošnjaci su ti koji ruše ovakvu BiH zasnovanu na ZAVNOBIH jednačini "ni srpska ni muslimanska ni hrvatska".

Ali da li su krivi Bošnjaci što ruše dobru jednačinu ili je jednačina loša i Bošnjaci su u pravu što je ruše?

Kao predstavnik filozofije prirodnog meni je osnovno ono što je prirodno. Sve što je prirodno je dobro a sve što se suprostavlja prirodnom je loše.

Prirodno je da svaki kolektivitet teži da samostalno upravlja svojom sudbinom. Bošnjaci su bez ikakve sumnje poseban kolektivitet koji se ne može asimilirati ni u srpski ni u hrvatski kolektivitet. Kao poseban kolektivitet Bošnjaci će uvijek prirodno težiti da samostalno upravljaju svojom sudbinom. ZAVNOBIH je samim tim neprirodna stvar i kao takav je loš. Baš kao i Jugoslavija neprirodno nameće zasebnim kolektivitetima da ne upravljaju samostalno svojom sudbinom. Dakle, ZAVNOBIH je to sjeme zla koje je kad tad moralo dovesti do zla. I Dayton je isto takvo sjeme.

Uskraćivanje bošnjačkom kolektivitetu da sam upravlja svojom sudbinom je korijen svih naših problema. Bošnjački kolektivitet nikada nije imao opciju koja bi mu omogućila nazavisnost. Ili se gura u neprirodne projekte gdje će biti pod kontrolom susjednih kolektiviteta (ZAVNOBIH, Jugoslavija, Dayton) ili mu se nudi dio BiH ali dio koji bi bio opkoljen i bez izlaza na more i Savu. Dakle dio koji ne bi bio nezavistan već itekako zavistan.

I onda se Nino čudi zašto Bošnjaci razvaljuju ovakvu BiH u kojoj su 1/3 to jest ne upravljaju sami svojom sudbinom. Naravno da će razvaljivati i da će pokušati to da promjene. I to je sasvim prirodno.

Ali ko je ovdje negativac? Kolektivitet koji se bori da sam upravlja svojom sudbinom ili susjedni kolektiviteti koji mu to prave uskraćuju i žele ga pod svojom kontrolom?

Za mene je odgovor jasan. Negativac je onaj ko se suprostavlja onome što je prirodno.

_________________
Broj osiguranika na kraju 2019-te KS=427.266 TK=408.196 ZDK=333.212 SBK=208.757 USK=184.833 HNK=183.448 ZHK=81.432 K10=45.458 PK=25.825 BPK=25.064 FBiH=1.923.491


Vrh
   
 
Prikaži postove “stare”:  Redanje  
Započni novu temu Odgovori  [ 4573 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 183  Sljedeća

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]


Online

Trenutno korisnika/ca: Hagresor i 19 gostiju.


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati privitke.

Forum(o)Bir:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Facebook 2011 By Damien Keitel
Template made by DEVPPL - HR (CRO) by Ančica Sečan
phpBB SEO